ສຳຫຼວດໂຕເອງກ່ອນຂໍຂຶ້ນເງິນເດືອນ

ຫົວໜ້າຄືໃຫ້ເງິນເດືອນໜ້ອຍແທ້ເດ້…
  1. ຕົນເອງໄດ້ສ້າງປະໂຫຍດຫຍັງແດ່ອົງກອນ?
  2. ສິ່ງທີ່ຕົນເອງສ້າງນັ້ນແມ່ນມາຈາກຕົນເອງໂດຍກົງ ຫຼື ຕົນເອງພຽງແຕ່ມີສ່ວນຮ່ວມນຳເຂົາ
  3. ຕົນເອງໄດ້ມີຜົນງານທີ່ມາຈາກມັນສະໝອງຂອງຕົນເອງບໍ່? ຫຼື ມາຈາກຄຳສັ່ງຂອງຂັ້ນເທິງ?
  4. ຜົນງານນັ້ນພຽງພໍທີ່ຈະໃຫ້ຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາຂຶ້ນຄ່າແຮງງານ ຫຼື ເລື່ອນຕຳແໜ່ງຫຼືບໍ່?
  5. ມີໃຜ ຫຼື ກຸ່ມຄົນໃດບໍ່ ທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຄອຍຊ່ວຍເຫຼືອໃນຜົນງານນັ້ນຂອງເຮົາ?
  6. ເຈົ້າພ້ອມຫຼືຍັງ ທີ່ຈະຮັບມືກັບໜ້າທີການງານ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ມັນຈະເພີ່ມຂຶ້ນມາພ້ອມກັບຄ່າຕອບແທນຂອງເຈົ້າ?

ທຸກໆຄົນລອງຖາມໂຕເອງເບິ່ງເດີ້

--

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Sompasong Vongthavone

Sompasong Vongthavone

More from Medium

Night Goggles & Binoculars-How Do They Work?

Thanks for firing me

A Place is a Story

Numerology 3/24/22